خزان عمر

با دلی مرده دگر دست به کاری نزنم

 

عشق را توبه کنم بوسه به یاری نزنم

 

شاخ بی برگ و برم، عمر شده وقت خزان

 

خیمه ی عشق به صحرای بهاری نزنم

 

خرمن عمر کنون رفته به تاراج فلک

 

تکیه بر خرمن گیسوی نگاری نزنم

 

شب و روز و مه و خورشید و فلک در کارند

 

ز هنر دور شوم زخمه به تاری نزنم

 

آخر آمد ره و تنها شده ام چون « تنها»

 

زندگی باخته ام برگ قماری نزنم

 

 

علی اکبر اسدی

/ 3 نظر / 4 بازدید
شبیر

يا الله

دوست

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

سیما

با دلی زنده دگر دست به یاری نزنم عقل را توبه کنم بوسه به پایی نزنم