آغاز

نطفه

به

نطفه

 آغاز شدیم

از آهن

کافور

و کوه

که تمام عظمت انسان بود

ایستادیم

به نظاره

 

اسماعیل جعفری

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

شعر خوبی است ولی برداشت من این است که کاری انجام نشده است و فقط دست رو دست گذاشتن است