آخرین نماز

ز خلوت سکوت من گذار آشنا چه سود

به جشن سرد من چه سود، ترانه و دف و سرود

به عمر بی شباب من، گریز او عذاب من

چه خوش که در برم بدش به لحظه ای زمان بود

ز مانده های تار غم کفن ز بهر من تنید

کجا نهان چو زخم تن ز جامه ای گسسته پود

نیامد آن بهانه ام بر آخرین نماز من

که واپسین نماز او فتد به پیکری خمود

به شام بی فروغ من نه روشنای اختری

ندیدم آن مه نهان، تنم به خاک غم غنود

ز تربتم برویدش درخت حسرتی سترگ

ز بذر فرقتی چنان ز نذر دشمنی حسود

به آن زمان بیامدش خمیده قد به سوی من

نه یک نشان ز سنگ من نه نام من دگر وجود

 

                              علی اکبر اسدی

/ 0 نظر / 4 بازدید