بی نشان

ز خلوت سکوت من گذار آشنا چه سود

به جشن سرد من چه سود ترانه و دف و سرود

 به عمر بی شباب من گریز او عذاب من

چه خوش که در برم بدش به لحظه ای زمان بود

 فغان کنم ز چرخ دون به کام من رقم نزد

 به چنگ مرغک فسون گلی ز باغ من ربود

 زمانده های تار غم کفن ز بهر من تنید

 کجا نهان چو زخم تن، ز جامه ای گسسته پود

 نیامد آن بهانه ام به آخرین نماز من

که واپسین نگاه او فتد به پیکری خمود

 به شام بی فروغ من نه روشنای اختری

 ندیدم آن مه مهان تنم به خاک غم غنود

 ز تربتم برویدش درخت حسرتی سترگ

 ز بذر فرقتی چنان ،ز نذر دشمنی حسود

 به آن زمان بیایدش خمیده قد به سوی من

 نه یک نشان ز سنگ من نه نام من دگر وجود

علی اکبر اسدی

/ 0 نظر / 3 بازدید