با شاعران زرین دشت

وبلاگ رسمی انجمن ادبی آدینه

... و من ماندم
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱ 
فقط از یار شیرین یاد دیـرین مانـد و من ماندم
هــوای شـور دیــدار نخستین مانـد و من ماندم
بمـانده تـاری از آن طـره ی مشکین ســر شانه
درون خانه ام وین عطر نسرین ماند و من ماندم
هنــوز آن طعــم لبهــای هـوسبــارش به لبهـایم
به روی گونه ام طغرای نوشین ماند و من ماندم
شب و مهتــاب و مــوج آب و انــدام بلـورینش
کنــار سـاحـل دل یـاد حـورین مانـد و من ماندم
پس از نیمــی ز قــرنــی لابـلای دفتــر عمــرم
فقط نقشی ز قلبی زار و خونین ماند و  من ماندم
بسی  تنهــــا نویسد گوشه های دفتر شعرش
ز جانان خاطرات تلخ و شیرین ماند و  من ماندم

                                           علی اکبر اسدی

کلمات کلیدی: اشعار اکبر اسدی